Všeobecné pravidlá súťaží na sociálnych sieťach
1.Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaží na sociálnych sieťach Facebook a Instagram je spoločnosť Der Mann s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov IČO: 48272787 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Der Mann s. r. o.“).
2. Termíny konania súťaží
Súťaže prebiehajú priebežne prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“) na facebookovom účte wandelia.sk a prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“) na instagramovom účte wandelia.sk.
Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v príspevku, ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž (ďalej len „súťažný príspevok“).
3. Podmienky účasti v súťažiach
Účasť v súťažiach je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaží definovaných týmito pravidlami súťaží. Účastníkom súťaží môže byť iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, plne spôsobilá na právne úkony s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí do ktorejkoľvek súťaže na oficiálnej stránke spoločnosti Der Mann na Facebooku (ďalej len „Facebook wandelia.sk“) alebo na oficiálnej stránke spoločnosti Der Mann na Instagrame (ďalej len „Instagram wandelia.sk“), a to:
uverejnením komentára pod súťažný príspevok s odpoveďou na otázku položenú pod príspevok, ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže.
Účasť v súťažiach nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru v internetovom obchode www.wandelia.sk.
Cieľom súťaží je zvýšenie povedomia o značke a akciách Wandelia u používateľov Facebooku a Instagramu, získanie potenciálnych zákazníkov a tým zvýšenie príjmov z predaja tovaru. Do súťaží sa môže účastník súťaže zapojiť v čase konania súťaží iba raz. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom jedenkrát, t. j. jeden súťažiaci môže vyhrať jednu výhru. Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.
Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa.
4. Výhra v súťažiach
Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o výhru, ktorá je špecifikovaná v príspevku, ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž.
5. Spôsob výberu výhercov
Usporiadateľ určí jedného výhercu a to žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do štyroch (4) pracovných dní po skončení času konania súťaže.
6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku alebo Instagrame a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail info@wandelia.sk za účelom zaslania výhry. Výherca bude kontaktovaný do troch (3) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca usporiadateľovi neodpovie v lehote dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Spoločnosť Der Mann s. r. o. nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.
7. Vylúčenie z účasti v súťaži
V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí: a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie; b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia); c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby; d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno spoločnosti Der Mann s. r. o.. Pri každom vylúčení zo súťaže bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.
8. Predčasné ukončenie súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.
9. Vylúčenie zodpovednosti za škody
Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo
úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
10. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
Účasťou v súťaží účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na Facebook a Instagram wandelia.sk, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.wandelia.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa. V Trebišove, dňa 01.12.2021
10. Všeobecné podmienky
Súťaže nie sú žiadnym spôsobom spojené so spoločnosťou Meta Platforms, Inc. a ich sociálnymi sieťami Facebook a Instagram, nie sú ňou organizované ani podporované. Informácie o účastníkoch súťaží nie sú poskytované spoločnosti Facebook a Instagram, ale spoločnosti Der Mann s. r. o., ako správcovi stránky wandelia.sk na sociálnej sieti Facebook a Instagram,. Informácie získané od účastníkov súťaží budú použité výhradne pre účely súťaží. Za obsah súťaží nie je zodpovedná spoločnosť Facebook a Instagram, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook a Instagram nie sú v žiadnom prípade akokoľvek spojená so súťažami. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.
Účasťou v súťažiach súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami súťaží a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
Der Mann s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov,
IČO: 48272787, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37789/V
V Trebišove, 01. 12. 2021