Zapojte sa do našej Veľkej jesennej súťaže na Facebooku a vyhrajte svoj vysnívaný kúsok z Wandelie! 

O čo súťažíte?

O to, čo si vyberiete vy sami! Drevené hodinky, štýlový náramok, slnečné okuliare, originálne dizajnérske kúsky, čokoľvek z Wandelie.

A čo musíte urobiť?

1. Staňte sa fanúšikom Wandelie na Facebooku a Instagrame.
2. Prezraďte nám v komentári pod súťažným príspevkom na Facebooku, ktorý kúsok z Wandelie by vám urobil najväčšiu radosť - prezrite si našu ponuku na www.wandelia.sk a uveďte link na konkrétny produkt do komentára.
3. Pokojne spomeňte aj niekoho, komu by sa váš výber mohol páčiť.

Súťaž trvá do 15.10.2019 a výhercu vyžrebujeme 18.10.2019. Súťaž prebieha len na našom Facebook profile.

Pravidlá a podmienky súťaže

“Veľká jesenná súťaž” (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Onway s.r.o.
Sídlo: Horná 62/2, 076 02 Kysta
IČO: 47422190
DIČ: 2023871927
IČ DPH: SK2023871927
Zapísaný v registri: OR OS Košice I

 

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 4.10.2019 do 15.10.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá plnoletá osoba s trvalým pobytom na území Slovenska.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci.

 

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vložil komentár pod súťažný príspevok na Facebook stránke Organizátora s odkazom (tzv. linkom) na jediný konkrétny produkt z internetového obchodu www.wandelia.sk, ktorý je v tom čase v ponuke obchodu.

Každý účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť iba 1 krát. V prípade viacerých komentárov od jedného účastníka pod súťažným príspevkom bude braný do úvahy iba prvý komentár. Ostatné budú zo súťaže vylúčené.

 

Výhra

Výhrou v súťaži je produkt, na ktorý uviedol účastník súťaže odkaz (tzv. link) vo svojom komentári pod súťažným príspevkom.

 

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vybraný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Organizátora. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Trebišove, dňa 4.10.2019